Algemene Voorwaarden

Versie 2 – d.d. 28 oktober 2021

Artikel 1 Definities

 • Wijker Finance: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Wijker Finance gevestigd aan Kreekwaard 40 te Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71921095;
  • Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf of rechtspersoon die aan Wijker Finance opdracht geeft om Werkzaamheden te verrichten;
  • Werkzaamheden: Alle werkzaamheden, die Wijker Finance in het kader van een Overeenkomst verricht of heeft verricht;
  • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Wijker Finance en Opdrachtgever;
  • Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail.

Artikel 2 Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Wijker Finance en op alle Overeenkomsten. Alle bepalingen zijn tussen partijen van kracht, tenzij door beide partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Aan de in lid 1 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. eventuele later aangegane Overeenkomsten.
 • Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Wijker Finance en Opdrachtgever, dan wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
 • Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Wijker Finance vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 • Wijker Finance is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. Opdrachtgever wordt ruim van te voren Schriftelijk van de nieuwe algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst, contractduur en opzegging

 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat beide partijen de Overeenkomst hebben ondertekend.
 • De Overeenkomst tussen Wijker Finance en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders overeenkomen.
 • Opdrachtgever en Wijker Finance kunnen de Overeenkomst te allen tijde tegen het einde van een kwartaal opzeggen met een inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient Schriftelijk te worden meegedeeld aan de andere partij.
 • Wijker Finance behoudt in alle gevallen aanspraak op betaling van de declaraties voor door hem tot aan het einde van de Overeenkomst verrichte Werkzaamheden.

Artikel 4 Medewerking door Opdrachtgever

 • Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Wijker Finance overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de Werkzaamheden, zoals overeengekomen in de Overeenkomst, tijdig aan Wijker Finance ter beschikking worden gesteld.
 • Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Wijker Finance onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn.
 • Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Wijker Finance ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 • Opdrachtgever vrijwaart Wijker Finance voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige door Opdrachtgever verstrekte gegevens en bescheiden of van het niet tijdig ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden.
 • De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria ontstaan door het niet tijdig, of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens en bescheiden komen voor rekening van Opdrachtgever.
 • Indien Opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van Opdrachtgever wijzigt, dan dient Opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon- of vestigingsadres en/of nieuwe factuuradres Schriftelijk aan Wijker Finance mede te delen.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 • Wijker Finance verplicht Opdrachtgever zich, voorafgaand of ten tijde van het verstrekken van de opdracht, te legitimeren in overeenstemming met de in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) beschreven voorwaarden en methoden.
 • Wijker Finance zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsoefenaar uitvoeren, maar kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 • Wijker Finance houdt ter zake van de Werkzaamheden uit de Overeenkomst een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Wijker Finance.
 • Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk overeengekomen is. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Wijker Finance derhalve Schriftelijk in gebreke te stellen. Wijker Finance dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 • Indien de Werkzaamheden worden vertraagd doordat Opdrachtgever niet de juiste gegevens aan Wijker Finance heeft verstrekt, dan stelt Wijker Finance Opdrachtgever daarvan op de hoogte en kan Wijker Finance niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die Opdrachtgever daardoor lijdt.

Artikel 6 Honorarium

 • Partijen komen voor de uitvoering van de Overeenkomst een vast bedrag per kwartaal overeen. Dit bedrag wordt vastgesteld aan de hand van een inschatting van het aantal uren dat Wijker Finance besteedt aan de Werkzaamheden.
 • Indien blijkt dat de Werkzaamheden meer tijd in beslag nemen, dan het in eerste instantie ingeschatte aantal uren, dan stelt Wijker Finance Opdrachtgever daarvan op de hoogte en wordt in overleg met Opdrachtgever het kwartaalbedrag verhoogd.
 • Wijker Finance heeft het recht zijn tarieven jaarlijks te indexeren. Opdrachtgever wordt ruim van te voren Schriftelijk van een dergelijke indexatie in kennis gesteld.
 • Indien Wijker Finance op verzoek van Opdrachtgever Werkzaamheden uitvoert die buiten de oorspronkelijke Overeenkomst vallen, dan worden de kosten daarvan apart, naast het kwartaalbedrag, aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever wordt voorafgaand aan het uitvoeren van de extra Werkzaamheden van de extra kosten (de vaste prijs of het uurtarief) in kennis gesteld.
 • Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.
 • Het honorarium van Wijker Finance is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden.

Artikel 7 Facturatie en betalingsvoorwaarden

 • Facturatie geschiedt per kwartaal vooraf, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.
 • Facturen worden via de e-mail naar Opdrachtgever gestuurd.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders met Opdrachtgever, schriftelijk en getekend, is overeengekomen. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Wijker Finance aan te geven bankrekeningnummer. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 7.3 genoemde termijn heeft betaald, is Wijker Finance gerechtigd, nadat Opdrachtgever ten minste eenmaal is aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overig rechten, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke bepaalde handelsrente in rekening te brengen tot op de datum van complete voldoening.
 • Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Wijker Finance op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Wijker Finance heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.
 • Wijker Finance is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor Opdrachtgever in verband met de uitvoering van een Overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door Opdrachtgever voldaan zijn.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

 • Het uitvoeren van de Overeenkomst door Wijker Finance houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Wijker Finance rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Overeenkomst behoren toe aan Wijker Finance.
 • Opdrachtgever dient de intellectuele eigendomsrechten van Wijker Finance te allen tijde te respecteren.

Artikel 9 Geheimhouding en persoonsgegevens

 • Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel Wijker Finance daartoe verplicht, is Wijker Finance verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie
 • Wijker Finance stelt passende maatregelen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en eventueel derden in te lichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 • Wijker Finance verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Wijker Finance kan Opdrachtgever de privacy verklaring van Wijker Finance raadplegen, zie https://wijkerfinance.nl/privacy-verklaring/.
 • Indien Wijker Finance in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, dan zullen partijen de afspraken i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens vastleggen in een verwerkersovereenkomst.

Artikel 10 Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wijker Finance geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wijker Finance niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: weersinvloeden; natuurrampen; verkeersbelemmeringen; oorlog; terrorisme; epidemieën; pandemieën; gezondheidscrises; brand; diefstal; internet- en stroomstoring; storing in het e-mailverkeer; computervredebreuk of hackerattack; overheidsmaatregelen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Wijker Finance de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren; wijzigingen in wet- en regelgeving.
 • Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Wijker Finance inschakelde derde partij.
 • Wijker Finance heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat Wijker Finance zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Indien Wijker Finance wegens overmacht de Overeenkomst niet verder kan nakomen, dan worden alle uitgevoerde Werkzaamheden tot aan het moment van de overmachtssituatie aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 Artikel 11 Aansprakelijkheid en verjaring

 • Wijker Finance zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Wijker Finance kan worden verwacht.
 • Wijker Finance kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.
 • Indien Opdrachtgever aan Wijker Finance onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en/of geen volledige medewerking heeft verleend aan de uitvoering van de Overeenkomst, is Wijker Finance voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Adviezen worden door Wijker Finance naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch hij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit de inhoud van de door hem gegeven adviezen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Wijker Finance, maakt.
 • Wijker Finance kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van derden, zoals de Belastingdienst of een partij met wie Opdrachtgever op advies van Wijker Finance een overeenkomst is aangegaan.
 • Indien Opdrachtgever aantoont dat deze schade heeft geleden door een fout van Wijker Finance die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, dan is de aansprakelijkheid van Wijker Finance beperkt tot het factuurbedrag van de Werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum  van € 500,-. De aansprakelijkheid van Wijker Finance is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • Wijker Finance is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, omzetverlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vertragingsschade, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, arbeidskosten, reputatieschade, opgelegde boetes en heffingen
 • Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen.
 • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Wijker Finance vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 12 Contract overneming

 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Wijker Finance hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Wijker Finance is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de algemene voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
 • In geval van contract overneming vrijwaart Opdrachtgever Wijker Finance ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever.

Artikel 13 Internetgebruik

 • Tijdens de uitoefening van de Werkzaamheden, zullen Opdrachtgever en Wijker Finance op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren.
 • Zowel Wijker Finance als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Wijker Finance stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Wijker Finance zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Wijker Finance ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

Artikel 14 Klachten

 • Klachten over de verrichte Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooien van de betreffende Werkzaamheden Schriftelijk te worden gemeld aan Wijker Finance.
 • De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wijker Finance in staat is adequaat te reageren.
 • Indien Opdrachtgever aantoont dat de uitgevoerde Werkzaamheden gebrekkig zijn, dan zal Wijker Finance alsnog de Werkzaamheden correct uitvoeren. Opdrachtgever dient Wijker Finance de mogelijkheid te geven de Werkzaamheden alsnog correct uit te voeren. Herstelwerkzaamheden die zonder toestemming van Wijker Finance door een derde of door Opdrachtgever zelf zijn uitgevoerd worden nimmer vergoed en geven Opdrachtgever niet het recht de betaling op te schorten.
 • De aansprakelijkheid van Wijker Finance is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 11 is opgenomen.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

 • Wijker Finance is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
  • Wijker Finance na het sluiten van de Overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan Opdrachtgever wordt verleend, ingeval Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval  Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd;
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • Voorts is Wijker Finance bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming onmogelijk is of naar redelijkheid niet langer kan worden gevergd.
 • Wijker Finance behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Rechten

 • Het niet direct afdwingen van enige bepalingen of voorwaarde in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden zal de rechten en bevoegdheden van Wijker Finance onder de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden of beperken.
 • Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden zal uitsluitend van kracht zijn indien deze Schriftelijk is gedaan.
 • Op de Overeenkomst tussen Wijker Finance en Opdrachtgever en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Alle geschillen waartoe de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden dan wel de daaruit voortvloeiende verplichtingen aanleiding zouden kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging of ontbinding, zullen exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Wijker Finance gevestigd is.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.